V kanceláři Geodézie Nymburk s. r. o. máme s geodetickými službami více než dvacet let zkušeností. Nabídneme Vám kompletní servis v oblasti geodetických prací pro katastr nemovitostígeodetických pracích v inženýrské geodézii – výběr z nich najdete v následujícím stručném přehledu. Pokud sháníte některou službu, kterou jste na našich webových stránkách nenašli, zkuste se nám ozvat! Uděláme maximum pro to, abyste od nás dostali servis podle Vašich představ.

1. Zaměření budov a pozemků

Zaměření staveb se obyčejně realizuje bezprostředně po jejich dokončení. Kromě celých stavebních objektů bývá nutné zaměřit také nově dokončené přístavby nebo inženýrské sítě. Cílem zaměření je zanést do geometrického plánu přesnou polohu dokončené stavby nebo přístavby a takto zpracovaný geometrický plán následně tvoří nutnou součást žádosti o kolaudaci nebo oznámení o užívání. Jako přílohu jej využijete i během následného zápisu stavby do katastru nemovitostí.

Zaměření pozemku je analogickým procesem a jeho smyslem je především zobrazení skutečné polohy lomových bodů pozemku. Podobně jako v případě zaměření stavby je výsledkem zaměření pozemku geometrický plán, kde se nově oddělenému pozemku určí výměra a pozemek se označí pro účely sepsání smluv a zápisu do katastru nemovitostí.

2. Zpřesnění hranic

Nutnost zpřesňování hranic pozemků je dána nepřesnými zákresy hranic v katastru nemovitostí. Protože katastr nemovitostí jako celek pochází z různých zdrojů, mohou být v některých případech hranice pozemků v něm uvedené nejasné, což se nepříznivě ukazuje především v případě nejrůznějších sousedských sporů. Zpřesnění hranice pozemku se děje prostřednictvím zaměření existujících hranic v terénu, jsou-li nesporné a vlastníci sousedících pozemků se na nich shodnou, nebo prostřednictvím předchozího vytyčení hranic, které teprve funguje jako základ pro zpracování následného geometrického plánu a zanesení nově určených hranic do katastru nemovitostí.

3. Věcná břemena

Věcné břemeno se definuje jako věcné právo k nemovitosti, které oprávněnou osobu opravňuje k jejímu užívání a naopak klade některé nároky na vlastníka nemovitosti. Mezi nejběžnější věcná břemena patří právo chůze nebo jízdy po pozemku, možnost spravovat inženýrské sítě na pozemku nebo přístup ke zdroji vody. Věcné břemeno by se mělo ve všech případech podložit písemnou smlouvou a její nedílnou součástí je geometrický plán, ve kterém je věcné břemeno přesně vyznačeno.

Další služby

  • vytyčování hranic pozemků

  • poradenství